Teknik & Råd

Teknik & Råd

 
Industri Komfort Hygien
Teknik & Råd – Industri (PDF) Teknik & Råd – Komfort (PDF) Teknik & Råd – Hygien (PDF)
 

Databaser

MagiCad – Ladda hem databas Cadvent – Ladda hem databas
 

Redovisning

 
Material och ytbehandling
Om ej annat anges är donen i sin helhet tillverkade i förzinkad stålplåt. Ytbehandlad av vit pulverlack. Naturligtvis kan samtliga produkter tillverkas i andra material och kulörer.

Tryckfall (ΔP)
Om annat ej anges redovisas tryckfallet som totaltryckfall vid densiteten 1,2 kg/m3 för don som monteras enligt anvisning, normalt med 3 diametrar raksträcka före donets anslutning. Tryckfallet anges i pascal (Pa).

Luftflöde (q)
Luftflödet anges både i liter per sekund (l/s) och kubikmeter per timme (m3/h).

Undertemperatur (Δt)
Temperaturskillnaden mellan rummets temperatur, mätt 1,2 m över golv och tilluftens temperatur kallas undertemperatur. Betecknas Δt och mäts i °C.

Temperaturdifferens (ΔT)
Temperaturskillnaden mellan tilluft och frånluft kallas temperaturdifferens. Betecknas ΔT och mäts i °C.

Injustering
Hur injustering utföres redovisas i förekommande fall i respektive montageinstruktion. Polman´s tillämpar k-faktor för beräkning av mättryck/luftflöde.

Mått
Samtliga mått i tabeller, montageanvisningar samt bilder avser millimeter.

Vikt
Varje produkts vikt i kilogram redovisas i måttabellen. Vikten redovisas utan emballage.

Ljudnivå (LA)
Data förutsätter att donet monteras i enlighet med anvisning och att anslutande kanal håller samma dimension som donet och en raksträcka om minst 3 x anslutningsdiametern direkt före donet. Data framgår ur diagram och gäller vid en rumsdämpning av 4dB. Egendämpning ΔL och korrektionsfaktor Kok anges i dB för respektive oktavband.

RW = Reduktionstalet (dB) för ett delelement relaterat till väggyta 2m2.

Närzon (y02)
Detta värde redovisas för lågimpulsdon, avsedda för takmontage. Värdet är ett mått på avståndet mellan donets front och isovelen för 0,2 m/s vid en given undertemperatur. 
y02
redovisas i meter (m).

Närzon (l02)
Närzonen redovisas som det avstånd framför ett golvplacerat lågimpulsdon inom vilket lufthastigheten överstiger 0,2 m/s. Utanför detta område understiger lufthastigheten, mätt 0,1 meter över golv, 0,2 m/s. Vid redovisning av närzonen anges en temperatur differens Δt. Se “undertemperatur”. För enstaka produkter redovisas närzon med maxhastighet av 0,15 m/s oavsett höjd över golv. Detta kallas l015.

Zonlängd (LZON)
LZON för ett visst don vid ett angivet flöde är det minsta rekommenderade avståndet från donets centrum till vägg. Genom att välja ett don som ger en zonlängd (LZON) som understiger avståndet till vägg kommer lufthastigheten i vistelsezonen att understiga 0,2 m/s. Med andra ord skall man välja ett så litet tilluftsdon som möjligt, utan att zonlängden blir för stor. Avståndet mellan två tilluftsdon skall ej understiga summan av de två zonlängderna. Avståndet mellan två identiska don med samma luftflöde skall således minst uppgå till 2 x LZON. Zonlängderna för respektive produkt är redovisat vid en takhöjd av 2,45 m och isoterm inblåsning.
För andra förhållanden än de ovan angivna lämnar vi data efter Din förfrågan! Zonlängden avtar vid stigande takhöjd samt vid undertempererad tilluft.