KKO - Helrund, komfort kyla

KKO

Specifikation

Polman´s KKO, helrund fläktluftkylare.
Justerbar spridningsbild och hastigheter på fläkten.
Montageskena på vägg.
Dold infästning. Rensbar.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,5mm.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Specialkulör.
Annat material på ytterhölje.
Kontakta närmaste Polman´s kontor.

 
Foton
Polmans´s KKO - Helrund, komfort kylaPolmans´s KKO - Helrund, komfort kyla
KKO

Diagram & Data

KKO H D E A B C Kg
2400 ø265 45 2200 0-300 0-600 55

Montage

KKO 1 Fäst profil i vägg. Placera underkant 150 mm över golv
om annat ej anges.

2 Kapa till passbit mot tak och golv och fäst dess
innerdel i vägg. Om köldbärarledningar och el
ansluter från samma håll behöver endast en passbit.

3 Dra fram köldbärarledningar samt förbered för
elkabeln nedåt alt uppåt. Om köldbäraren ansluter
ovanifrån skall elcentralen i profilen flyttas till dess
nedre position. Infästning för detta finns i profilen.

4 Snäpp fast täcklock över passbit. På så vis döljes
anslutande rör och elkabel.

5 Häng upp den undre sektionen och fäst
med fyra skruv i profilen

6 Montera mittensektionen, innehållande filter och kylbatteri.
Fästes med två skruv i profilen.

7 Anslut köldbärare. Lufta, kontrollera ev läckage.

8 Montera toppsektion, med dämpare och spridardel.
Två skruv i övre del.

9 Slå igång fläkten i läge två och ställ in spridningsbilden
så att drag undviks.

KKO KKB

Installationsalternativ

Tekniska data
Elektrisk anslutning: Jordad stickpropp, kabellängd 10 m, 230 V 50 Hz.
Köldbärare: Vatten, 14 oC.
Kyleffekt (W) och ljudalstring (LA) vid olika effektsteg:
0 = —– W, LA = –
1 = 350 W, LA = 24 dB(A)
2 = 550 W, LA = 35 dB(A)
3 = 700 W, LA = 42 dB(A)
4 = 1000 W, LA = 52 dB(A) med timerstyrning.
Ljudnivån mätt mitt i rummet 2,5 m från enhet. Enligt skiss nedan
KKO
“ Liggande montage “
Vid horisontellt montage kan en förlängd
intagsdel sänka ljudnivån vid arbetsplatsen
med 2-3 dB(A). Dessutom kan täcklister för
köldbärar och elledning erhållas.
Felsökning
“Fläkten står stilla”
Naturligtvis kan även KKO upphöra fungera. Beroende på hur styrningsfunktionen är utformad
kan felsökning variera från fall till fall. Kontrollera därför med tillverkaren om Du inte finner lösningen genom följande åtgärder. Naturligtvis skall detta ske av behörig personal.
1 Kontrollera att elmatningen till fläktluftkylaren fungerar.
2 Dra ur stickproppen/bryt arbetsbrytaren och lossa den övre sektionen.
3 Lossa den perforerade kåpan över styrenheten. Kontrollera säkringen i styrenheten.
4 Mät upp spänningen från transformator.
Transformatorn är märkt med aktuella spänningar.
5 Testa strömställaren.
6 Om Du ej funnit något fel återstår att kontrollera fläkten. Denna blir åtkomlig genom att demontera den nedre sektionen, vilket kan göras utan att mittensektionen demonteras.
Kabeln från fläkten är dock ej så lång att Du kan lägga denna sektion på golvet. Ha därför tex en pall vid din sida att lägga denna del på.
7 Fläkten drages försiktigt ur höljet.
” Det blir inte kallt ”
Oftast beror detta på att ködbärarens temperatur eller cirkulation är felaktig.
1 Kontrollera temperatur på vatten.
2 Lufta genom att demontera övre sektion.
Luftningsnippel finns på batteriets topp.
3 Kontrollera filtret på luftsidan. Ett smutsigt filter fördärvar effekten.
4 Kontrollera reglerfunktionen om sådan
utrustning finnes. Kolla ev magnetventil.

” Det droppar vatten ”
1 Ställ effektväljaren på läge noll.
2 Stäng av köldbäraren.
3 Kontrollera att köldbärarens framledningstemperatur ej är för låg. Vid hög luftfuktighet kan denna orsaka kondens som fäller ut som vattendroppar.
4 Lossa den övre sektionen och kontrollera att inte läckage uppstått i batteri eller dess anslutningar.

KKO

Reglering av köldbärare
Det enklaste sättet att reglera köldbäraren är att enbart grovjustera vattenflödet via strypventiler i olika grupper. Därefter är vattenflödet konstant. Detta ger en variabel returtemperatur från apparaten.
All effektreglering sker således manuellt via styrfunktionen. Detta är den enklaste lösningen, och har därmed sina fördelar. Om man däremot önskar en automatisk reglering kan detta göras på elektronisk väg eller via självverkande ventiler.
Automatisk effektreglering utifrån
kundens önskemål kan således erhållas.Oavsett om man väljer att reglera köldbärarflödet eller ej måste en form av daggpunktsreglering finnas i köldbärarsystemet. Detta innebär att man aldrig tillåter en utgående temperatur på köldbäraren som understiger daggpunkten i rumsluften. I annat fall kan kondens uppstå inuti apparaten.
Exempel:
25° RH 50 % ger 14 o framledning
25° RH 70 % ger 19 o framledning

Styrfunktionen
På fläktluftkylarens högra sida väl skyddad mot vägg återfinns en strömställare med läge noll tom fyra. I läge noll är fläkten strömlös. Fläkten startar upp i olika hastigheter beroende på i vilket läge som väljes. Läge ett och två är normalt tillräckliga. Läge tre och fyra skall ses som forceringslägen.Som tillbehör kan KKO bestyckas så att motsvarande läge fyra blir ett forceringsläge som återgår till normaldrift efter tio minuter.
Detta gör att man tex vid en rast kan forcera kylningen och denna sedan återgår till normaldrift även om man ej återkommer till rummet inom kort.Även andra styrfunktioner kan erhållas, tex med utgående signal, tidfunktioner förreglingar mot belysning osv.